Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

a) Tham mưu cho Hiệu trưởng về kế hoạch phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu xã hội;

b) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho người học theo các lĩnh vực đào tạo của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo khóa học và giai đoạn;

b) Quản lý người học trong phạm vi Trung tâm; mời giảng viên tham gia giảng dạy theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;  

c) Đề nghị Hiệu trưởng cấp chứng nhận, chứng chỉ tốt nghiệp và quản lý chứng chỉ theo quy định;

d) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về các hoạt động của Trung tâm; 

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.