Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

a) Tham mưu cho Hiệu trưởng về kế hoạch phát triển các chương trình bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu xã hội;

b) Tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho người học theo các lĩnh vực đào tạo của Trường.

2. Nhiệm vụ

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo khóa học và giai đoạn.

b) Tổ chức quản lý người học trong phạm vi Trung tâm; mời giảng viên tham gia giảng dạy các khóa bồi dưỡng.

c) Phối hợp một số đơn vị thuộc Trường tổ chức tuyên truyền, quảng bá về công tác chiêu sinh bồi dưỡng của Nhà trường.

d) Đề nghị Hiệu trưởng cấp chứng nhận, chứng chỉ và quản lý chứng nhận, chứng chỉ theo quy định.

đ) Phối hợp với các Khoa xây dựng, rà soát, điều chỉnh nội dung chương bồi dưỡng sát với yêu cầu, nhiệm vụ của thực tiễn, của ngành học; phối hợp đề xuất xây dựng một số chuyên đề mũi nhọn làm thế mạnh và thương hiệu cho Nhà trường.

e) Phối hợp với các đơn vị ngoài trường tổ chức các lớp bồi dưỡng, khóa đào tạo kỹ năng.

ê Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về các hoạt động của Trung tâm theo quy định.

g Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ bồi dưỡng.

h) Quản lý cơ sở vật chất theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

i) Quản lý VC, NLĐ của đơn vị.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.