Kết quả thi

Quyết định cấp chứng chỉ lớp Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp GVMN Cam Lâm_2018 (xem tại đây)

Quyết định cấp chứng chỉ lớp Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp GVMN Cam Ranh_2018 (xem tại đây)

Quyết định cấp chứng chỉ lớp Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp GVMN Ninh Hòa_2018 (xem tại đây)