Nhân sự

pdt
 

Đinh Hiền Minh

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

Email: dhminh@sptwnt.edu.vn

Điện thoại cố định: 02583.830.992

Di động: 0986.337.666

 
pdt
 

Thiều Châu Thanh

Chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm

Email: tcthanh@sptwnt.edu.vn

Điện thoại cố định: 02583. 835.081

Di động: 0905.308.268