Văn bản

Về việc bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông theo TCCDNN

- Số văn bản: 5392/BGDĐT-NGCBQLGD

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Bồi dưỡng kiến thức


Nội dung văn bản:

DownloadFile