Kết quả thi

1. Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý Giáo dục Mầm non

 • Quyết định cấp giấy chứng nhận lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý Giáo dục Mầm non năm 2018 (Xem chi tiết)
 • Quyết định cấp giấy chứng nhận lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý Giáo dục Mầm non năm 2019 (Xem chi tiết)
 • Quyết định cấp giấy chứng nhận lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý Giáo dục Mầm non năm 2020 (Xem chi tiết)
 • Quyết định cấp giấy chứng nhận lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý Giáo dục Mầm non T9.2020 (Xem chi tiết)

2. Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp Giáo dục Mầm non

 • Quyết định cấp chứng chỉ lớp Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp GVMN Cam Lâm_2018 (xem tại đây)
 • Quyết định cấp chứng chỉ lớp Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp GVMN Cam Ranh_2018 (xem tại đây)
 • Quyết định cấp chứng chỉ lớp Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp GVMN Ninh Hòa_2018 (xem tại đây)
 • Quyết định cấp chứng chỉ lớp Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp GVMN Diên Khánh_2018 (Xem chi tiết)
 • Quyết định cấp chứng chỉ lớp Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp GVMN Nha Trang_2018 (Xem chi tiết)
 • Quyết định cấp chứng chỉ lớp Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp GVMN Nha Trang_2019 (Xem chi tiết)
 • Quyết định cấp chứng chỉ lớp Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp GVMN Ninh Hòa_2019 (Xem chi tiết)
 • Quyết định cấp chứng chỉ lớp Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp GVMN Khánh Sơn_2020 (Xem chi tiết)
 • Quyết định cấp chứng chỉ lớp Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp GVMN Nha Trang_2020 (Xem chi tiết)
 • Quyết định cấp chứng chỉ lớp Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp GVMN Cam Lâm_2020 (Xem chi tiết)
 • Quyết định cấp chứng chỉ lớp Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp GVMN Ninh Hòa_2020 (Xem chi tiết)