Thông báo

Thông báo chiêu sinh lớp trọng tài bóng đá quốc gia trình độ sơ cấp 2023

Ngày đăng: 12/01/2023 -08:32:14 AM

Căn cứ Công ván số 2669/LĐBĐVN-ĐHTT ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Liên đoàn bóng đá Việt Nam về việc phối hợp tổ chức lóp đào tạo sơ cấp trọng tài bóng đá;

Căn cứ Công vãn số 52/LĐBĐVN-ĐHTT ngày 10 thảng 01 năm 2023 của Liên đoàn bóng đá Việt Nam về việc phối họp tổ chức và củ’ thành viên tham gia hỗ trợ lớp đào tạo sơ cấp trọng tài bóng đá;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cơ sở vật chất cùa Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang;
Trường Cao đắng Sư phạm Trung ương - Nha Trang liên kết với Liên đoài Bóng đá Việt Nam thông báo chiêu sinh lớp đào tạo sơ cấp trọng tài bóng đá nă 2023 với các các nội dung sau:
1. Đối tượng
Người có điều kiện trang bị kiến thức và chuẩn hóa trình độ về trọng tài bóng đá ở mức độ sơ cấp.
2. Thời gian, hình thức, hồ sơ đăng ký:
- Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến trước ngày 04/02/2023.
- Hình thức đăng ký: Học viên đăng ký trực tuyến tại địa chỉ sau: trungtamboiduongkienthuc.sptwnt.edu.vn/dtscttbd.aspx
hoặc liên hệ Thầy Đỗ Viết Cường, điện thoại: 0905.153510
-  Hồ sơ đăng ký:
+ Đơn xin tham gia (theo mẫu đính kèm)
+ Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp
+ 01 bản photo công chứng Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân
3. Thời gian, địa điêm học tập:
- Thời gian học tập: Từ ngày 09/02/2023 đến ngày 14/02/2023.
- Địa điểm học tập: Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang
4. Học phí: 2.000.000 đồng/học viên
(bao gồm: tô chức học tập, tải liệu, trang phục, sân bãi, chứng nhận)
Đơn vị cư cán bộ tham gia khóa đảo tạo tùy tình hình thực tiền của đơn vị xem xét tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ kinh phí và các chế độ khác cho học viên.
- Hình thức nộp học phí:
+ Nộp trực tiếp: Phòng Kế hoạch tài chính Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang, số 01 Nguyền Mậu Tài, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa
+ Nộp theo hình thức chuyển khoản:
Tên tài khoản: Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang.
số tài khoản: 0061001015079 ngân hảng Vietcombank chi nhánh Khánh
Hòa
Nội dung chuyển khoản: Tên HV, học phí lóp đào tạo sơ cấp trọng tài bóng đá, số điện thoại.
5. Kết quả đạt được sau khóa học:
Kêt thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

 

Người đưa tin: Phạm Quang Thuận

Biểu mẫu

Tin cùng loại